یک راهبرد تجاری واضح و روشن، راهبردی است که در این دنیای بی‌رحم شرکت‌های نوپا، برنده‌ها را از بازنده‌ها متمایز کند. راهبرد کسب و کار به کارآفرینان کمک می‌کند تا چشم‌اندازی روشن و اهدافی مشترک ایجاد کنند و تحلیل عملکرد کسب و کار و همچنین…